Tidligere år

I 2023 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Abort må gjøres mer tilgjengelig over hele landet
  • Norge må følge WHOs retningslinjer 
  • Det må utarbeides en nasjonal veileder for abort 
  • Det må utvikles en nasjonal, døgnåpen aborttelefon
 • Vulvahelse må styrkes
  • Det må bevilges mer midler til forskning på vulvahelse   
  • Det må utvikles nasjonale retningslinjer og pasientrettigheter for å sikre tverrfaglig behandlingstilbud for personer med vulvodyni og vaginisme 
  • Helsetjenesten må ha økt kunnskap og kompetanse på vulvahelse 
  • Personer som har blitt omskåret skal sikres et godt og tverrfaglig helsetilbud 
 • Vi må sikre likeverdig tilbud for seksuell helse for minoriteter  
  • Sex og samfunn skal oppleves relevant, trygt og inkluderende for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kulturell bakgrunn, religiøs bakgrunn, hudfarge eller funksjonsvariasjon. 
  • Alle tjenester som arbeider med seksuell helse skal oppleves relevant, trygt og inkluderende for alle.  
  • Helsetjenesten må kjenne til hvordan minoritetsstress, diskriminering og rasisme kan påvirke den seksuelle helsen.  
  • Det må gjøres aktive grep for å sikre representasjon av minoritetsgrupper i profesjonsutdanningene for jordmor, helsesykepleiere og i videreutdanning for sexologi.  
  • Organisasjoner og stiftelser på SRHR-feltet må aktivt bidra til å inkludere minoritetsgrupper og fremme minoritetsgruppers perspektiver i faglig arbeid og politisk påvirkningsarbeid 

 

I 2022 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene:  Sex og samfunn mener at retten til selvbestemt abort bør utvides frem til uke 22. Vi har jobbet med retten til selvbestemmelse i 50 år, og har lenge ment at nemndsystemet ikke fungerer. Vi mener at valget kun bør være opp til den gravide. Det er den gravide som kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Les mer om hva Sex og samfunn mener om abort.
 •  All prevensjon skal være gratis  for alle : Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. Per i dag får personer i alderen 16-21 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten, i tillegg til at kondomer er gratis. Kondomer kan kun tas i bruk ved eget valg, av en andel av befolkningen. Vi mener det er urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. All prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet. Les mer om hva Sex og samfunn mener om prevensjon.
 • Alle skal få helhetlig og standardisert seksualitetsundervisning i et inkluderende og trygt skolemiljø: Fortsatt brukes ordet “homo” som et negativt ladet ord på norske skoler. Til tross for økt kunnskap hos både lærere og elever er det skeive som ikke våger å være seg selv på skolen i frykt for å bli mobbet og utstøtt. God seksuell helse handler også om seksuelle minoriteters levekår, og ungdom lever store deler av livene sine på skolen. Skolen bør oppleves som et trygt sted. Blir man krenket som ung kan dette føre med seg psykiske, seksuelle og fysiske utfordringer senere i livet. Les mer om hva Sex og samfunn mener om seksualitetsundervisning.

 

I 2021 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene: Sex og samfunn mener at retten til selvbestemt abort bør utvides frem til uke 22. Vi har jobbet med retten til selvbestemmelse i 50 år, og har lenge ment at nemndsystemet ikke fungerer. Vi mener at valget kun bør være opp til den gravide. Det er den gravide som kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv.
 • All prevensjon skal være gratis  for alle: Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. Per i dag får personer i alderen 16-21 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten, i tillegg til at kondomer er gratis. Kondomer kan kun tas i bruk ved eget valg, av en andel av befolkningen. Vi mener det er urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. All prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet.
 •  Likt og rettferdig tilbud hos helsestasjon for ungdom: Sex og samfunn mener at det er et udemokratisk og ulikt tilbud om helsestasjon for ungdom i Norge. I tillegg har korona-pandemien vist at seksuell helse er et område som lett blir nedprioritert. Vi vet at personer som jobber på Helsestasjon for ungdom blir omdisponert og det gir et svært varierende og mangelfullt tilbud til våre unge. Vi må sikre gode åpningstider, kvalitet på innhold i tjenestene, og tilgjengelig helsepersonell med rett kompetanse på alle helsestasjoner for ungdom i Norge.

 

I 2020 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
  • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
  • sikre at vedtaket om å utvide forskrivningsretten for prevensjon for helsesøstre og jordmødre gjennomføres. Vedtaket ble tatt ved behandling av Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn og er som følger: “Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.”1
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
 • Utvide rett til selvbestemt abort frem til uke 22. Ved å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 22 blir valget kun opp til den gravide, som vi mener kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Les vår uttalelse om saken her.

1 Stortinget (2019): Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Vedtak 589.

 

I 2019 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
  • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
  • utvide forskrivningsretten for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år. I dag er det kun lege som kan skrive ut prevensjon til de under 16 år, og vi mener at dette bidrar til å begrense unges tilgang til selvbestemt prevensjon.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
 • Jobbe for å øke kunnskap og bevissthet om gutter og deres seksuelle helse, og videre bidra til at alle kjønn oppsøker tilgjengelige helsetjenester og andre tilbud ved behov.

 

I 2018 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år gjennom utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år og gjennom å utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsestasjoner for ungdom. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse.
 • Jobbe for å øke kunnskap og bevissthet om gutter og deres seksuelle helse, og videre bidra til at alle kjønn oppsøker tilgjengelige helsetjenester og andre tilbud ved behov.

 

I 2017 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre seksualitetsundervisningen i skolen, og at undervisningen starter tidligere og gis hyppigere enn i dag. De som skal undervise om seksualitet må både ha kunnskap om seksualitet, og de må vite hvordan de snakker med unge om temaet.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsestasjoner for ungdom. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse.
 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år gjennom utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år og gjennom å utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

 

I 2016 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre jordmordekning, slik at de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen oppfylles, og i tillegg gi jordmødre opplæring og eventuell nødvendig kompetanseheving for å kunne påta seg nye oppgaver de pålegges, blant annet gjennom utvidet forskrivningsrett.
 • Utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.
 • Utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

 

I 2015 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • At langtidsvirkende prevensjon (LARC) skal inkluderes i statens subsidieordning for prevensjon.
 • Utvidet forskrivningsrett til helsesøstre og jordmødre, slik at disse yrkesgruppene kan skrive ut resepter på alle prevensjonstyper, inkludert langtidsvirkende prevensjon.
 • Styrking av helsesøstertjenesten i skolen ved bevilgning av mer penger til oppretting av flere stillinger.

Om oss