Sex og samfunn mener: Om prevensjon

All prevensjon skal være gratis for alle  

Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. I dag får personer opp til 22 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten. Kondomer er gratis, men kan kun tas i bruk ved eget valg av den delen av befolkningen med penis. Vi mener at all prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet. 

 

Gratis prevensjon  

Sex og samfunn mener at staten bør fjerne øvre aldersgrense for subsidiering, og dermed sørge for at det gis gratis prevensjon til alle. Sårbare grupper kan ha store behov for gratis prevensjon. Personer i aktiv rus er et eksempel på en gruppe med stort behov.  

Studier har vist at økonomi er den største barrieren for fast bruk av prevensjon. The Choice Project viser at når man fjerner barrierer som kostnader, tilgang og kunnskap velger kvinner de mest effektive og minst bruker-avhengige metodene. De fortsetter å bruke disse, hvilket har positive effekter på blant annet abortrate. Studier viser at gratis prevensjon bidrar til reduserte aborttall, for eksempel har et studie i Finland vist at gratis tilgang til LARC gir færre uplanlagte graviditeter. Storbritannia gir et godt utvalg av prevensjonsmidler gratis til alle. Det er anerkjent som et kostnadsbesparende tiltak, som reduserer antall aborter. Les mer om det i dette studiet 

I 2010 utførte Sintef et studie her i Norge. I løpet av ett år fikk 3 500 kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar gratis hormonell prevensjon. I disse kommunene økte bruken av hormonell prevensjon, og antall aborter gikk ned. Studien konkluderte med at forsøkskommunene hvor kvinnene fikk tilbud om gratis hormonell prevensjon, økte kontinuiteten i bruk av hormonell prevensjon og antall brukere av langtidsvirkende hormonell prevensjon signifikant. Videre ble det observert en signifikant nedgang i antall svangerskapsavbrudd i forsøkskommunene, men ikke i kontrollkommunene. På bakgrunn av resultatet av Sintef-studien foreslo Helsedirektoratet at alle kvinner mellom 20 og 24 år skulle få gratis hormonell prevensjon. Dette ble ikke gjennomført. 

Hormonell prevensjon brukes av andre grunner enn kun å beskytte mot graviditet. Mange bruker dette som medisinsk anerkjent behandlingsmetode mot blant annet endometriose. Gratis prevensjon handler derfor om mer en reproduktivitet – det handler om kvinnehelse. 

 

Kompetanse  

Det er viktig å sørge for god kompetanse slik at alle får rett veiledning til rett prevensjon. Alle må møte helsepersonell som kan bidra til at de kan ta dette valget – basert nettopp på kunnskap og tilgjengelighet. Personer som skal starte med prevensjon fortjener at helsepersonell er ærlige og spiller med åpne kort om hvilke bivirkninger som kan oppstå. Tillit er også viktig for at pasienten faktisk kommer tilbake hvis en får bivirkninger.  

En kartlegging Sex og samfunn har gjort av landets helsestasjoner for ungdom viser at 37 % mangler tilbud om innsetting av spiral. Samme undersøkelse viser også at kunnskap og kompetanse om langtidsvirkende prevensjon er høyt oppe på ønskeliste til ansatte på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.  

Det er viktig at alle kvinner i Norge har et reelt valg om selvbestemt prevensjon, og da må de møte helsepersonell som kan bidra til at de kan ta dette valget – basert nettopp på kunnskap og tilgjengelighet. 

 

Hva mener de politiske partiene? 

Rødt vil gi alle tilgang på gratis prevensjon. MDG vil gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år, i tillegg til å styrke ordningene med å promotere langtidsvirkende prevensjon. KrF vil gi gratis prevensjon til alle opp til 25 år, også langtidsvirkende prevensjon. SV vil gi prevensjon gratis til unge jenter. Arbeiderpartiet vil utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, men spesifiserer ikke alder.

 

Om oss