Vedtekter

Den 14. november 2013 ble det enstemmig vedtatt nedleggelse av foreningen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet, og opprettelse av Stiftelsen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet. Samtidig ble vedtekter for stiftelsen vedtatt.

 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SEX OG SAMFUNN, SENTER FOR UNG SEKSUALITET

Vedtatt på møte for opprettelse av stiftelsen den 14. november 2013.

 

§1 Navn

Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet”. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse.

 

§2 Formål

Stiftelsens formål er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Stiftelsen skal arbeide for dette formålet gjennom klinisk og pedagogisk virksomhet, samt gjennom faglig utvikling og politisk påvirkningsarbeid.

Stiftelsen er en partipolitisk uavhengig og ideell stiftelse.

 

§3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000.

 

§4 Styret

4.1 Styrets sammensetning

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge som 1. og 2. varamedlem.

 

4.2 Valg av styret

Stiftelsens første styre, styreleder og nestleder utpekes av det ekstraordinære årsmøte for dagens organisasjon Sex og samfunn, senter for ung seksualitet.

Funksjonstiden for dette første styret skal være 1 år for 3 av styremedlemmene samt 1 av varamedlemmene, og 2 år for de øvrige 2 styremedlemmene og 1 varamedlem. Deretter velges styremedlemmene og varamedlemmene med en funksjonstid på 2 år, slik at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer samt 1 varamedlem er på valg hvert år.

For senere valg av styremedlemmer og varamedlemmer gjelder at disse oppnevnes av stiftelsens styre. Ved valg av styremedlemmer skal styret påse at det oppnevnes personer som har vist et engasjement for stiftelsens arbeidsfelt og som har et generelt samfunnsengasjement.

Ved oppnevning av styremedlemmer skal man videre tilstrebe en fordeling på minimum 60/40 i forhold til kjønn, og at minst ett av styremedlemmene eller varamedlemmene er under 25 år på valgtidspunktet.

De ansatte i den virksomhet som drives av stiftelsen skal, før valg av styre finner sted, bli gitt muligheten til å fremme forslag til styremedlemmer. Styret skal til en hver tid ha minst ett styremedlem som er ansatt i stiftelsen.

Styremedlemmer kan gjenoppnevnes to ganger i rekkefølge, slik at lengste funksjonstid er 6 år i sammenheng. For de styremedlemmene som første gang oppnevnes for 1 år kan likevel gjenoppnevning finne sted tre ganger.

Dersom et styremedlem eller varamedlem som er ansatt i virksomheten fratrer sin stilling, kan styret beslutte at styrevervet opphører samtidig som vedkommende fratrer sin stilling. Dette er for å sikre at styret til enhver tid har medlemmer som er ansatt i virksomheten. I så fall gjelder bestemmelsen i stiftelsesloven § 28 tredje ledd tilsvarende.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

 

4.3 Styrets arbeid

Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret ansetter stiftelsens daglige leder som bestemt i § 5.

Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt forvalter stiftelsens midler innenfor gjeldende formålsbestemmelse, lov og vedtekter. Styret skal vedta et strategidokument for stiftelsen som skal revideres minimum hvert 5. år. Styret kan også fastsette nærmere instruks for styrearbeidet og for daglig leders arbeid.

Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Stiftelsen skal ha revisor, som velges av styret.

Styret vedtar forrige års regnskap og årsberetning og fastsetter stiftelsens årsoppgjør innen utløpet av juni hvert år.

 

4.4 Styrets møter

Styret er vedtaksført når minst 4 av styremedlemmene er til stede, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Alle medlemmer i styret og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styremøter og annen styrebehandling varsles skriftlig med minst en ukes varsel. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen trer nestleder inn for å lede styrebehandlingen.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Daglig leder deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, med mindre styret bestemmer noe annet.

 

4.5 Representasjon

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

 

§5 Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret, som også fastsetter daglig leders arbeidsbetingelser og eventuell stillingsinstruks. Øvrige funksjonærer i stiftelsen ansettes av daglig leder.

Daglig leder skal ivareta følgende hovedoppgaver:

  • Forestå den daglige drift av stiftelsens virksomhet i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter og i henhold til de instrukser, retningslinjer og planer som til enhver tid fastsettes av styret.
  • Sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at stiftelsens formue forvaltes på en betryggende måte, samt påse at stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten følges.
  • Sørge for at driften av stiftelsen skjer etter sunne prinsipper både når det gjelder administrative, tekniske, økonomiske og personalmessige forhold.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige driften. Dette omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder rapporterer til styret i stiftelsen etter de regler som styret fastsetter og som ellers følger av gjeldende regnskapslovgivning.

 

§6 Vedtektsendring

Forandringer i disse vedtektene må vedtas av styret, og 4 av styrets 5 medlemmer må stemme for.

Innkallelse til behandling av vedtektsendringer må skje med minst 1 måneds varsel. Forslag til vedtektsendringer skal legges ved innkallelsen. De ansatte i den virksomhet som drives av stiftelsen skal før vedtektsendring besluttes bli gitt muligheten til å uttale seg om forslaget.

 

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av stiftelsen kan besluttes av et fulltallig styre etter samme regler som for vedtektsendring. Besluttes oppløsning, tilfaller stiftelsens midler et formål som er forenlig med det som er bestemt i § 2. Styret beslutter innenfor denne rammen hvorledes midlene anvendes.

 

§ 8 Inntekter og gavemidler

Inntekter og gaver som tilfaller stiftelsen skal brukes til drift av organisasjonen i tråd med stiftelsens formål, eller formål/ prosjekter som faller innenfor stiftelsens formålsparagraf.

 

§ 9 Diverse

For de forhold der ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder stiftelsesloven med tilhørende forskrifter.

 

Om oss