Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SEX OG SAMFUNN

Endret og vedtatt på styremøte i stiftelsen den 24. oktober 2017.

 

§1 Navn

Stiftelsens navn er ”Sex og samfunn”. Stiftelsen er en allminnelig stiftelse.

 

§2 Formål

Stiftelsens formål er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Stiftelsen skal arbeide for dette formålet gjennom klinisk og pedagogisk virksomhet, samt gjennom faglig utvikling og politisk påvirkningsarbeid.

Stiftelsen er en partipolitisk uavhengig og ideell stiftelse.

 

§3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000.

 

§4 Styret

4.1 Styrets sammensetning

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 ansattrepresentant. I tillegg 1 vara for ansattrepresentanten og 1 vara for de øvrige medlemmene i styret.

 

4.2 Valg av styret

Nye styremedlemmer og varamedlem oppnevnes av stiftelsens styre, med unntak av ansattrepresentanten og dennes vara. Ved valg av styremedlemmer skal styret påse at det oppnevnes personer som har vist et engasjement for stiftelsens arbeidsfelt og som har et generelt samfunnsengasjement. Styret bør bestå av minst 2 kvinner og minst 2 menn. Minst ett av styremedlemmene eller varamedlemmene bør være under 25 år på valgtidspunktet.

Ansattrepresentanten med personlig vara skal velges av klubben ved Sex og samfunn. Dersom ansattrepresentanten eller dennes vara fratrer sin stilling ved Sex og samfunn skal klubben velge ny representant blant de ansatte. Dersom klubben er forhindret fra å velge ansattrepresentant/vara, kan styret velge ansattrepresentanten og dennes vara.

Styremedlemmer oppnevnes vanligvis med en funksjonstid på 2 år, slik at 2 styremedlemmer + varamedlem er på valg ett år og 2 styremedlemmer er på valg påfølgende år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes to ganger i rekkefølge, slik at lengste sammenhengende funksjonstid er 6 år. Ansattrepresentanten og dennes vara velges årlig.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Leder og nestleder skal ikke være ansatt i stiftelsen.

 

4.3 Styrets arbeid

Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret ansetter stiftelsens daglige leder som bestemt i § 5.

Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt forvalter stiftelsens midler innenfor gjeldende formålsbestemmelse, lov og vedtekter. Styret skal vedta et strategidokument for stiftelsen som skal revideres minimum hvert 5. år. Styret kan også fastsette nærmere instruks for styrearbeidet og for daglig leders arbeid.

Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Stiftelsen skal ha revisor, som velges av styret.

Styret vedtar forrige års regnskap og årsberetning og fastsetter stiftelsens årsoppgjør innen utløpet av juni hvert år.

 

4.4 Styrets møter

Styret er vedtaksført når minst 4 av styremedlemmene er til stede, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Alle medlemmer i styret og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styremøter og annen styrebehandling varsles skriftlig med minst en ukes varsel. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen trer nestleder inn for å lede styrebehandlingen.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Daglig leder deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, med mindre styret bestemmer noe annet.

 

4.5 Representasjon

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

 

§5 Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret, som også fastsetter daglig leders arbeidsbetingelser og eventuell stillingsinstruks. Øvrige funksjonærer i stiftelsen ansettes av daglig leder.

Daglig leder skal ivareta følgende hovedoppgaver:

  • Forestå den daglige drift av stiftelsens virksomhet i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter og i henhold til de instrukser, retningslinjer og planer som til enhver tid fastsettes av styret.
  • Sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at stiftelsens formue forvaltes på en betryggende måte, samt påse at stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten følges.
  • Sørge for at driften av stiftelsen skjer etter sunne prinsipper både når det gjelder administrative, tekniske, økonomiske og personalmessige forhold.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige driften. Dette omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder rapporterer til styret i stiftelsen etter de regler som styret fastsetter og som ellers følger av gjeldende regnskapslovgivning.

 

§6 Vedtektsendring

Forandringer i disse vedtektene må vedtas av styret, og 4 av styrets 5 medlemmer må stemme for.

Innkallelse til behandling av vedtektsendringer må skje med minst 1 måneds varsel. Forslag til vedtektsendringer skal legges ved innkallelsen. De ansatte i den virksomhet som drives av stiftelsen skal før vedtektsendring besluttes bli gitt muligheten til å uttale seg om forslaget.

 

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av stiftelsen kan besluttes av et fulltallig styre etter samme regler som for vedtektsendring. Besluttes oppløsning, tilfaller stiftelsens midler et formål som er forenlig med det som er bestemt i § 2. Styret beslutter innenfor denne rammen hvorledes midlene anvendes.

 

§ 8 Inntekter og gavemidler

Inntekter og gaver som tilfaller stiftelsen skal brukes til drift av organisasjonen i tråd med stiftelsens formål, eller formål/ prosjekter som faller innenfor stiftelsens formålsparagraf.

 

§ 9 Diverse

For de forhold der ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder stiftelsesloven med tilhørende forskrifter.

 

Om oss