Sex og samfunn mener: Om seksualitetsundervisning

Sex og samfunn mener at undervisning om seksualitet må:  

 • Være alderstilpasset, starte tidligere og gis hyppigere enn den gjør i dag.  
 • Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende.  
 • Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse og etnisitet.  
 • Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle samfunnsendringer knyttet til seksualitet og seksuell helse.  
 • Bygge på innsats og dialog mellom skolen og skolehelsetjenesten. 

Seksualitetsundervisning og generelt god informasjon om seksualitet er noe Sex og samfunn har vært opptatt av siden vår etablering i 1971. På oppdrag av Utdanningsetaten i Oslo kommune holder Sex og samfunn seksualitetsundervisning for alle klassene på 9. trinn i Oslo kommune. Dette tilbudet har vært tilgjengelig siden 1992, og har vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Oslo-skolen siden 2008. I 2021 fikk 236 klasser på 9. trinn seksualitetsundervisning fra Sex og samfunn.

Gjennom vår seksualitetsundervisning, og i møter med unge på vår klinikkpå telefon og via vår chat-tjeneste ser vi at de trengs mer kunnskap om kropp og om kroppens funksjoner, om kjønn og identitet, om grenser og grenseoverskridelse, og om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter generelt. Vi tror at mer kunnskap om disse temaene vil bidra til mer mangfold og inkludering, og vi mener også at voksne som møter barn og unge i sin arbeidshverdag må ha grunnleggende kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. En måte å øke kunnskap på er gjennom seksualitetsundervisning.

 

Nasjonale undersøkelser 

I 2016/2017 og 2021 fikk vi Kantar TNS til å gjennomføre to kartlegginger av seksualitetsundervisningen i norsk skole, en blant elever og en blant lærere. Disse undersøkelsene har både vi og andre aktører brukt aktivt i argumentasjon for å øke kunnskap og kompetanse hos undervisere, og for å vise at de unge faktisk ønsker at det satses på seksualitetsundervisning. 

I forbindelse med disse kartleggingene har vi i 2022 publisert to rapporter:

 

I rapportene kommer vi med anbefalinger til videre arbeid for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen. Her er en oppsummering:

 • Innholdet i seksualitetsundervisningen må gjenspeile elevenes ønsker og behov
 • De som skal holde seksualitetsundervisningen må få økt kompetanse
 • Seksualitetsundervisningen må starte tidligere og gis hyppigere
 • Vi må ha en felles forventning til seksualitetsundervisningen
 • Undervisere må holde seg oppdaterte
 • Vi må i større grad lytte til elevenes ønsker og behov

 

Helhetlig seksualitetsundervisning 

Sex og samfunn mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse. Vi mener at undervisning om seksualitet må starte allerede i barnehagen og fortsette helt frem til og med videregående skole 

Vi mener alderstilpasset informasjon om seksualitet bør gis allerede fra barnehagen av. Da kan barn få det begrepsapparatet de trenger, og seksualitet blir en mer positiv og mer integrert del av oppveksten. Sex og samfunn anbefaler at temaer som kropp, relasjoner, kjønn og identitet, kjønnsroller, følelser og grenser tas opp med barn i barnehagen. Temaer som hvem som har lov til å se en naken og hva man gjør om noen gjør noe dumt eller vondt mot en er viktige for å lære om grenser og forebygge overgrepSamtale og undervisning om disse temaene er et av de viktigste tiltakene for å bidra til tidlig forebygging av blant annet psykisk og fysisk uhelse, negativt forhold til egen kropp og identitet, skam, og vold og overgrep. I tillegg til å være forebyggende er seksualitetsundervisning essensiell for å sikre at barn og unge utvikler en trygg, sunn og positiv seksualitet som de tar med seg videre i livet. 

 

Kompetanseløft  

Trygge voksne er avgjørende for å trygge barn og unge, dette gjelder også i samtaler om seksualitet. Undervisningen må være relevant og den må gis av undervisere med god kunnskap og kompetanse på feltet. Sex og samfunn mener at på lang sikt må alle som underviser om seksualitet ha god kunnskap om temaet og de må ha kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning. Økt kunnskap og kompetanse innenfor seksualitet må inkluderes i relevante utdanninger, blant annet barnehagelærer- og lærerutdanninger, men også de som allerede jobber med barn og unge må sikres økt kunnskap og kompetanse. I tillegg må allerede utdannede undervisere få kurs og lignende for å styrke sin kunnskap og kompetanse på feltet. Både dagens og morgendagens elever må få bedre seksualitetsundervisning. Sex og samfunn jobber for at lærerutdanningene må inkludere kunnskap om seksualitet og at utdanningene må gi fremtidige undervisere kompetanse i hvordan de skal snakke med unge om seksualitet.  

 

Læreplan 

Sex og samfunn er positive til læreplanen og medfølgende kompetansemål som ble tatt i bruk i 2020. Vi mener disse inneholder gode mål innen seksualitet. Vi håper den nye læreplanen og de nye kompetansemålene følges nøye av relevante aktører, og ønsker oss gjerne en evaluering av omfanget av og kvaliteten på seksualitetsundervisningen som følge av ny plan og nye mål. Samtidig mener vi at det ikke er tilstrekkelig å kun utarbeide ny læreplan og nye kompetansemål. Vi vet at god seksualitetsundervisning avhenger av at undervisere har god kunnskap om temaet og god kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning, og vi etterlyser innsats også på dette området. 

 

Psykososialt miljø 

Vi mener at seksualitetsundervisning er essensielt for å styrke psykososialt miljø både i klassen og i skolen generelt, og dette viser også våre undersøkelser. Jevnlige samtaler med barn og unge om identitet, kropp, følelser, respekt og grenser, relasjoner, familie, inkludering og andre relaterte tema vil kunne bidra til bredere aksept for mangfold, og dermed kan det bidra til å begrense utenforskap. Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg som personer, tilegner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. Trygghet og trivsel vil ikke bare bidra til å fremme læring, utvikling og helse, men det kan videre bidra til å forebygge fravær i skolen.  

 

Tverrfaglig samarbeid  

Sex og samfunn mener at tverrfaglig samarbeid er viktig. Tverrfaglig samarbeid fordrer at tjenestene har kjennskap til hverandre, og ikke jobber separat. Helhetlige og koordinerte tjenester vil komme barn og unge til gode, og dette er særlig viktig i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Tverrfaglig samarbeid må også inkluderer foresatte. Involvering av foresatte er viktig for å få til helhetlig og koordinert innsats, og det bør også tilrettelegges for at foresatte får økt kunnskap og kompetanse om seksualitet, slik at laget rundt barn og unge blir mest mulig solid 

 

Hva mener partiene? 

FrP er eneste parti som ikke nevner noe om dette i sitt program.

Rødt vil arbeide for at pornografi ikke danner grunnlaget for barn- og ungdommers seksuelle opplæring, og vil ha bedre seksualundervisningen i skolen. Rødt vil også arbeide for at elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer, og at elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.

SV vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning, og peker på at samfunnet har ansvar for å sikre unge god og kunnskapsbasert seksualitetsundervising som bryter ned forestillinger om idealkropper og sikrer god informasjon om retter og grensesetting. De vil også styrke seksualitetsundervisningen når det gjelder kjønnsidentitet, grenser og samtykke. SV vil arbeide for at alle skoler skal ha forpliktende handlingsplaner mot seksuell trakassering, og at barnehager tar opp seksualitet, grensesetting, og tema som kan avdekke vold og overgrep skal være del av rammeplanen for barnehagene. Alle ansatte få styrket kompetanse om forebygging/avdekking/bekjemping vold/seksuelle overgrep

Arbeiderpartiet vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning og -opplysning. De vil arbeide for å sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse.

Senterpartiet vil arbeide for alderstilpasset undervisning om kropp, seksualitet og grenser. De ønsker også å iverksette forebyggende tiltak mot vold og overgrep, og dette må skje allerede fra barnehagen. De vil støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter, som seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjon ved behov og kunnskap om fertilitet, kropp og grensesetting.

MDG vil arbeide for at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold. De vil styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger. MDG vil også bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet

KrF ønsker å “oppdatere seksualitetsundervisningen, med mer fokus på etikk, grensesetting og relasjoner, og styrke annen undervisning som setter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helsen og sette grenser for seg selv og andre”. KrF vil også arbeide for at “alle barn i Norge fra barnehagealder av skal vite hva andre ikke har lov til å gjøre mot dem. Arbeid med vold og overgrep må sikre at barn kan fortelle trygt, vet hva som skjer og får best mulig hjelp”. KrF ønsker å “styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at skolen ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen”. KrF mener også at skolen “ikke skal være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert kunnskapsformidling og bidra til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser”.

Venstre vil arbeide for økt fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv fra barnehagetrinnet. De vil fokusere på grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Når det gjelder seksualitetsundervisning trekker Venstre frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold. Venstre vil fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv i barnehagene. Grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Venstre trekker frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet i skolen, slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold

Høyre vil arbeide for å sikre tilstrekkelig kompetanse om LHBT+ på hver enkelt skole. De ønsker at barnehagene skal ha seksualitet og grensesetting som tema, “for å bidra til at barn blir kjent med egen kropp og utvikler bevissthet om egne og andres grenser”. De vil “styrke en helhetlig seksualitetsundervisning, herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold, LHBT+, kropp og grensesetting” i grunnskolen. Seksualitetsundervisning er ikke nevnt når det gjelder ungdoms- eller videregående skole. Heller ikke i høyere utdanning. Ordet seksualitet er kun nevnt en gang i Høyres partiprogram.

Om oss