Sex og samfunn mener: Om seksualitetsundervisning

Sex og samfunn ønsker:  

 • Mer seksualitetsundervisning  
 • Med komplekst innhold  
 • Som starter tidlig  

Bedre seksualitetsundervisning er en svært viktig sak for Sex og samfunn. God informasjon om seksualitet er noe vi har vært opptatt av siden vi startet opp i 1971. På oppdrag av Utdanningsetaten i Oslo kommune holder Sex og samfunn seksualitetsundervisning for alle klassene på 9. trinn i Oslo kommune. Dette tilbudet har vært tilgjengelig siden 1992, og har vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Oslo-skolen siden 2008. Gjennom vår seksualitetsundervisning, og i møter med unge på vår klinikkpå telefon og via vår chat-tjeneste ser vi at mange unge mangler grunnleggende kunnskap om kropp og om kroppens funksjoner, om kjønn og identitet, om grenser og grenseoverskridelse, og om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter generelt. Dette ønsker vi å gjøre noe med! 

I 2020 fikk 6725 klasser på 9. trinn seksualitetsundervisning fra Sex og samfunn. 

Vi mener at undervisning om seksualitet må:  

 • Være alderstilpasset, starte tidligere og gis hyppigere enn den gjør i dag.  
 • Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende.  
 • Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse og etnisitet.  
 • Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle samfunnsendringer knyttet til seksualitet og seksuell helse.  
 • Bygge på innsats og dialog mellom skolen og skolehelsetjenesten. 

I 2016 og 2017 fikk vi Kantar TNS til å gjennomføre to kartlegginger av seksualitetsundervisningen i norsk skole, en blant elever og en blant lærere. Disse undersøkelsene har både vi og andre aktører brukt aktivt i argumentasjon for å øke kunnskap og kompetanse hos undervisere, og for å vise at de unge faktisk ønsker at det satses på seksualitetsundervisning. 

Fakta fra elevene 

Undersøkelsen er gjort blant elever i 10. klassetrinn og 1. VGS i 2017 med nesten 1000 svar.   

 • Nær 4 av 10 oppgir å ha hatt undervisning i 1-3 timer. 3 av 10 oppgir å ha fått 4-7 timer, 1 av 10 oppgir ca. 8-10 timer og rundt 8 prosent oppgir flere enn 10 timer. 5 prosent oppgir under 1 time.   
 • Kun 3 prosent hadde seksualitetsundervisning i 1.-4. trinn. Nær 4 av 10 hadde seksualitetsundervisning i 5.-7. trinn. Vel 9 av 10 hadde seksualitetsundervisning i 8.-10. trinn.
 • Så mange som 8 av 10 mener at god seksualitetsundervisning på skolen er viktig for å få et godt forhold til egen kropp.  
 • Vel 5 av 10 mener også at seksualitetsundervisningen er viktig for å bidra til et godt miljø i klassen og på skolen.  
 • Så mange som 7 av 10 ønsker mer seksualitetsundervisning i skolen.
 • Nesten 5 av 10 oppgir at det var tema de savnet i undervisningen om seksualitet.  

Tilbakemeldingene fra elevene tilsier at seksualitetsundervisningen på skolene bør videreføres og gjerne styrkes. 

Se hele undersøkelsen her. 

Fra lærerne:  

Undersøkelsen er gjort blant kontaktlærere i grunnskolen i 2016 med nesten 1000 svar.    

 • Kun 13 prosent mener de fikk kunnskap om seksualitetsundervisning i løpet av utdannelsen som de kan bruke nå.  
 • Undersøkelsen viser samtidig at et mindretall (knappe 3 av 10) mener at kvaliteten på seksualitetsundervisningen er god nok.  
 • Nær 7 av 10 er ganske eller helt enig i at seksualitetsundervisning er like viktig som andre obligatoriske emner.  
 • 5 av 10 ser gjerne at det blir mer seksualitetsundervisning i skolen, kun 7 prosent er uenig i dette.  
 • Vel 6 av 10 av landets kontaktlærere har ganske eller meget stor interesse for seksualitetsundervisning. Kun 4 prosent svarer at de ikke har interesse for dette.  
 •  8 av 10 prioriterer å bruke tid på emner knyttet til sex og seksualitetsundervisning når det dukker opp naturlig i klassen.  
 • Nær 9 av 10 er ganske eller meget interessert i å ta opp helserelaterte emner med elevene.  
 • Et stort flertall (7 av 10) har også holdt seksualitetsundervisning i løpet av sitt arbeidsliv.  
 • 7 av 10 mener det er viktig for å bidra til et godt psykososialt miljø i klassen og på skolen. 
 • 6 av 10 kontaktlærere mener at tilgang til et tilrettelagt undervisningsopplegg og kunnskap om og formidling av seksualitet som tema i utdanningsforløpet for lærer og helsefagstudenter, kunne bidratt til en forbedring av seksualitetsundervisningen generelt. 

Se hele undersøkelsen her 

Helhetlig seksualitetsundervisning 

Sex og samfunn mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse. Vi mener at undervisning om seksualitet må starte allerede i barnehagen og fortsette helt frem til og med videregående skole 

Vi mener alderstilpasset informasjon om seksualitet bør gis allerede fra barnehagen av. Da kan barn få det begrepsapparatet de trenger, og seksualitet blir en mer positiv og mer integrert del av oppveksten. Sex og samfunn anbefaler at temaer som kropp, relasjoner, kjønn og identitet, kjønnsroller, følelser og grenser tas opp med barn i barnehagen. Temaer som hvem som har lov til å se en naken og hva man gjør om noen gjør noe dumt eller vondt mot en er viktige for å lære om grenser og forebygge overgrepSamtale og undervisning om disse temaene er et av de viktigste tiltakene for å bidra til tidlig forebygging av blant annet psykisk og fysisk uhelse, negativt forhold til egen kropp og identitet, skam, og vold og overgrep. I tillegg til å være forebyggende er seksualitetsundervisning essensiell for å sikre at barn og unge utvikler en trygg, sunn og positiv seksualitet som de tar med seg videre i livet. 

Kompetanseløft  

Trygge voksne er avgjørende for å trygge barn og unge, dette gjelder også i samtaler om seksualitet. Undervisningen må være relevant og den må gis av undervisere med god kunnskap og kompetanse på feltet. Sex og samfunn mener at på lang sikt må alle som underviser om seksualitet ha god kunnskap om temaet og de må ha kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning. Økt kunnskap og kompetanse innenfor seksualitet må inkluderes i relevante utdanninger, blant annet barnehagelærer- og lærerutdanninger, men også de som allerede jobber med barn og unge må sikres økt kunnskap og kompetanse. I tillegg må allerede utdannede undervisere få kurs og lignende for å styrke sin kunnskap og kompetanse på feltet. Både dagens og morgendagens elever må få bedre seksualitetsundervisning. Sex og samfunn jobber for at lærerutdanningene må inkludere kunnskap om seksualitet og at utdanningene må gi fremtidige undervisere kompetanse i hvordan de skal snakke med unge om seksualitet.  

Læreplan 

Sex og samfunn er positive til den nye læreplanen og medfølgende kompetansemål, som vi mener inneholder gode mål innen seksualitet. Vi håper den nye læreplanen og de nye kompetansemålene følges nøye av relevante aktører, og ønsker oss gjerne en evaluering av omfanget av og kvaliteten på seksualitetsundervisningen som følge av ny plan og nye mål. Vi har mål om en ny undersøkelse før høsten 2021, og den vil fortelle oss hvorvidt de nye kompetansemålene har bidratt til bedre undervisning om seksualitet, og eventuelt hvor vi må endre fokus for å styrke seksualitetsundervisningen ytterligere. Vi mener også at det ikke er tilstrekkelig å kun utarbeide ny læreplan og nye kompetansemål. Vi vet at god seksualitetsundervisning avhenger av at undervisere har god kunnskap om temaet og god kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning, og vi etterlyser innsats også på dette området. 

Psykososialt miljø 

Vi mener at seksualitetsundervisning er essensielt for å styrke psykososialt miljø, og at jevnlige samtaler med barn og unge om identitet, kropp, følelser, respekt og grenser, relasjoner, familie, inkludering og andre relaterte tema bidrar til bredere aksept for mangfold, og dermed til å begrense utenforskap. Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg som personer, tilegner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. Trygghet og trivsel vil ikke bare bidra til å fremme læring, utvikling og helse, men det kan videre bidra til å forebygge fravær i skolen.  

Tverrfaglig samarbeid  

Sex og samfunn mener at tverrfaglig samarbeid er viktig. Tverrfaglig samarbeid fordrer at tjenestene har kjennskap til hverandre, og ikke jobber separat. Helhetlige og koordinerte tjenester vil komme barn og unge til gode, og dette er særlig viktig i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Tverrfaglig samarbeid må også inkluderer foresatte. Involvering av foresatte er viktig for å få til helhetlig og koordinert innsats, og det bør også tilrettelegges for at foresatte får økt kunnskap og kompetanse om seksualitet, slik at laget rundt barn og unge blir mest mulig solid 

Hva mener partiene? 

FrP er eneste parti som ikke nevner noe om dette i sitt program.

Rødt vil arbeide for at pornografi ikke danner grunnlaget for barn- og ungdommers seksuelle opplæring, og vil ha bedre seksualundervisningen i skolen. Rødt vil også arbeide for at elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer, og at elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.

SV vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning, og peker på at samfunnet har ansvar for å sikre unge god og kunnskapsbasert seksualitetsundervising som bryter ned forestillinger om idealkropper og sikrer god informasjon om retter og grensesetting. De vil også styrke seksualitetsundervisningen når det gjelder kjønnsidentitet, grenser og samtykke. SV vil arbeide for at alle skoler skal ha forpliktende handlingsplaner mot seksuell trakassering, og at barnehager tar opp seksualitet, grensesetting, og tema som kan avdekke vold og overgrep skal være del av rammeplanen for barnehagene. Alle ansatte få styrket kompetanse om forebygging/avdekking/bekjemping vold/seksuelle overgrep

Ap vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning og opplysning. De vil arbeide for å sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse.

Sp vil arbeide for alderstilpasset undervisning om kropp, seksualitet og grenser. De ønsker også å iverksette forebyggende tiltak mot vold og overgrep, og dette må skje allerede fra barnehagen. De vil støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter, som seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjon ved behov og kunnskap om fertilitet, kropp og grensesetting.

MDG vil arbeide for at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold. De vil styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger. MDG vil også bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet

KrF nevner ikke seksuell helse i det hele tatt, men vil arbeide for bedre seksualundervisning/seksualitetsundervisning, med sikte på å bedre evnen til selv å sette grenser tidlig og respektere andres seksualitet. KrF ønsker å oppdatere seksualitetsundervisningen, med mer fokus på etikk, grensesetting og relasjoner, og styrke annen undervisning som setter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helsen og sette grenser for seg selv og andre. KrF vil også arbeide for at alle barn i Norge fra barnehagealder av skal vite hva andre ikke har lov til å gjøre mot dem. Arbeid med vold og overgrep må sikre at barn kan fortelle trygt, vet hva som skjer og får best mulig hjelp. KrF ønsker å styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at skolen ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen. KrF mener også at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert kunnskapsformidling og bidra til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser.

Venstre vil arbeide for økt fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv fra barnehagetrinnet. De vil fokusere på grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Når det gjelder seksualitetsundervisning trekker Venstre frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold. Venstre vil fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv i barnehagene. Grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Venstre trekker frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet i skolen, slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold

Høyre vil arbeide for å sikre tilstrekkelig kompetanse om LHBT+ på hver enkelt skole. De ønsker at barnehagene skal ha seksualitet og grensesetting som tema. De vil styrke en helhetlig seksualitetsundervisning, herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold, LHBT+, kropp og grensesetting i barneskolen. Seksualitetsundervisning er ikke nevnt når det gjelder ungdoms- eller videregående skole. Heller ikke i høyere utdanning. Ordet seksualitet er kun nevnt en gang.

Om oss