Mandat

Nasjonalt SRHR1-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer.

Nettverket skal være et forum som kan bidra til en sterkere stemme og større påvirkningskraft i det nasjonale arbeidet med SRHR. Nettverket skal fungere som et møtepunkt mellom relevante aktører og myndigheter og bygge på gjensidig samarbeid mellom aktørene.

Nettverket skal bidra inn i politiske prosesser med sin spisskompetanse innenfor ulik tematikk knyttet til SRHR. Gjennom blant annet felles epostliste og jevnlige møter skal nettverket dele informasjon, kompetanse og kontaktnett.

 

Møter
Nettverket møtes 1 gang per halvår, i tillegg til møter ved eventuelt behov. For å sikre deltakelse fra aktører utenfor Oslo, vil møtene direkteoverføres via internett.

 

Medlemskap
Mange aktører jobber med SRHR i Norge, noen som hovedfelt, andre som et av flere felt. Nasjonalt SRHR-nettverk skal være et åpent nettverk med plass både til små og store aktører, inkludert organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og politiske parti og deres relevante utvalg.

I tillegg til enkeltaktører er det ønskelig å samarbeide med eksisterende nettverk.

 

Kjernegruppe
Nettverkets kjernegruppe består av inntil 5 medlemmer, inkludert nettverkets koordinator. Kjernegruppen vil ha rullerende medlemskap og hvert medlem sitter i 2 år. Dette gjelder ikke koordinator, se avsnitt under.

Kjernegruppen møter opptil to ganger per halvår.

 

Koordinator
Koordinator vil være ansvarlig for å innkalle til og gjennomføre møter i kjernegruppen og det øvrige nettverket, formidle informasjon om relevante nasjonale prosesser til resten av nettverket, og sikre at felles synspunkter formidles til relevante myndigheter.

Sex og samfunn er koordinator for nettverket.

 

Mandatet kan lastes ned her.

 

1 SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Om oss