Felles politiske innspill

Nasjonalt SRHR-nettverk følger tett opp om politiske prosesser og annet arbeid som er relevant for våre arbeidsområder. Der vi har mulighet samler vi vår bredde og felles kunnskap til å svare på høringer og komme med politiske innspill.

I 2019 har nettverket samarbeidet om følgende innspill:

Skriftlig innspill angående forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag

Skriftlig innspill til Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn.

Skriftlig innspill til Høring om forslag til endring i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot
politiet m.m.).

Skriftlig innspill til Høring av forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Skriftlig innspill til Høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2)

 

I 2018 samarbeidet nettverket om følgende innspill:

Høringssvar til skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole

Høringssvar utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Skriftlig innspill i utdannings- og forskningskomiteens arbeid med statsbudsjettet for 2019

Skriftlig innspill i helse- og omsorgskomiteens arbeid med statsbudsjettet for 2019

Høringsinnspill til representantforslag 187 S fra SV om kroppspress og reklameindustrien

Skriftlig innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité etter medlemsmøte 3. mai

Høringsinnspill representantforslag 75S fra SV om seksuell trakassering

Høringsinnspill representantforslag 71S fra Rødt om seksuell trakassering

Høringsinnspill representantforslagene 8:154 S og 8:168 S fra Sp og SV om barsel- og fødselsomsorgen

Høringsinnspill fornying av skolens læreplaner runde 3

 

I 2017 samarbeidet nettverket om følgende innspill:

Høringssvar forslag om endring i abortforskriften

Høringssvar forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Innspill vedr arbeid med å styrke helsetilbudet til personer med kjønnsidentitetsutfordringer

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene og integrering av tverrfaglige tema

Om oss