Høring om konverteringsterapi

Sex og samfunn har deltatt på høring om forslag til forbud mot konverteringsterapi.

Stortinget

Sex og samfunn støtter et forbud mot konverteringsterapi. Dette var vårt hovedbudskap til familie- og kulturkomiteens behandling av Prop. 132 L (2022–2023). Endringer i straffeloven (konverteringsterapi).

I vårt innspill trakk vi frem viktigheten av at et forbud må ramme bredt både når det gjelder hvem som inkluderes og hvilke handlinger som inkluderes i forbudet. Vi mener forbudet både må gjelde seksuell orientering og kjønnsidentitet. Vår kjønnsidentitet og vår seksuelle orientering er like dypt forankret i oss mennesker, og skadepotensiale ved å forsøke å endre dem er like stort. I tillegg mener vi det er viktig at forbudet inkluderer tilfeller hvor forsøk på å endre, undertrykke eller fornekte en persons identitet skjer av en person vedkommende står i avhengighetsforhold til. Eksempler er dersom handlingen skjer fra helsepersonell, lærere eller religiøse ledere eller fra en person med omsorgs-, assistanse- eller vergeansvar.

Vi påpekte også at når et forbud mot konverteringsterapi kommer, så er det avgjørende at vi alle gjøres kjent med våre rettigheter. Vi må også sikre at blant annet helsepersonell og andre relevante yrkesgrupper får kunnskap og kompetanse til å møte personer som kan ha vært utsatt for konverteringsterapi.

Du kan lese både vårt skriftlige og vårt muntlige innspill.