Innspill til familie- og kulturkomiteen

Kvinnehelse er et viktig likestillingstiltak, var budskapet vårt til familie- og kulturkomiteen.

Sex og samfunn har deltatt på høring i Stortingets familie- og kulturkomité hvor vi har gitt innspill til forslag til statsbudsjett for 2024. I vårt innspill la vi vekt på viktigheten av å se helse i et likestillingsperspektiv, og også se likestilling i et helseperspektiv. Vi mener det er avgjørende at vi jobber på tvers av sektorer dersom vi skal oppnå likestilling for alle kjønn.

 

Kvinnehelse må prioriteres
Vi trenger en omlegging i måten vi jobber med helse på, fra kjønnsnøytralt til likeverdige tjenester. Vi støtter oss til Norske Kvinners Sanitetsforening og flere andre organisasjoners opprop for en prioritering av kvinnehelse i dette budsjettet både hva gjelder forskning, retningslinjer
for kvinnerelaterte sykdommer og utvidede tilbud.

 

Konsekvensene av en nedprioritering av kvinnehelse
I vårt kliniske arbeid og gjennom undervisning for unge ser vi hvordan nedprioritering av kvinnehelse er et alvorlig likestillingsproblem. Manglende kunnskap om kropp og seksualitet gjennom skoleløpet og manglende kunnskap og ressurser i helsetjenesten fører til at kvinner får store psykiske, somatiske og seksuelle plager. Dette kan påvirke deres livskvalitet, deres mulighet til å stå i utdanning og arbeid og deres mulighet til å ha gode, nære relasjoner.

 

Ulikhet i helse gir ulikhet på flere områder
Et godt og likeverdig helsetilbud er et gode for alle kjønn og for samfunnet vårt. Kvinnehelseutvalgets rapport fikk navnet «Den store forskjellen», og både myndigheter og sivilt samfunn må bruke kunnskapen utvalget har presentert til å gjøre noe med denne forskjellen. Sex og samfunn håper at den resulterer i en Stortingsmelding.

 

Les både vårt skriftlige og vårt muntlige innspill.