Vi ønsker mer fokus på seksuell helse

Vi har gitt innspill til Oslo kommunes budsjettforslag for 2024.

Vi har møtt både helse- og sosialutvalget og kultur- og utdanningsutvalget i forbindelse med forslag til budsjett for Oslo kommune for 2024. I våre innspill la vi vekt på følgende:

  • Til helse- og sosialutvalget

Sex og samfunn er veldig glade for at vi har blitt foreslått med et tilskudd lik det vi fikk for 2023. Dette betyr at vi kan videreføre mye av det vi gjør. Samtidig er foreslått tilskudd noe lavere enn hva vi søkte på, som dessverre vil få innvirkning på vårt tilbud.  Vi ser behovet for å øke vår kapasitet for å kunne gi enda bedre lavterskel hjelp, og vi vet at det både er forebyggende og kostnadseffektivt å komme inn tidligst mulig. Her trakk vi særlig frem følgende:

  • Tilbud om sexologisk rådgivning:
  • Tilbud til pasienter med vulvaplager
  • Tilbud til personer utsatt for vold, overgrep og kjønnslemlestelse

I vårt muntlige innspill til utvalget var vårt hovedfokus på aborttilbudet i Oslo. For første gang på mange år stiger aborttallene i hovedstaden. Ullevål sykehus har slått alarm. Kapasiteten er sprengt. Vi vil gjerne foreslå for utvalget at aborttilbudet i Oslo suppleres med et tilbud utenfor sykehus. Vi i Sex og samfunn står klare til å tilby medikamentell abort til de som ønsker det, og vi har også Ahus og Ullevål med på laget i et slikt prosjekt. Vårt ønske er todelt: Både å gi et bedre tilbud her og nå til Oslos befolkning, men vi mener også at prosjektet kan gi økt kunnskap som kan bidra til at aborttilbudet over hele landet på sikt blir bedre.

 

  • Til kultur- og utdanningsutvalget

Seksualitetsundervising var tema for vårt innspill til kultur- og utdanningsutvalget. Sex og samfunn holder, på oppdrag av Oslo kommune, seksualitetsundervisning for alle kommunens 9. klasser. Vi er glade for at kommunen sørger for at alle får denne undervisningen, men vi er samtidig opptatt av at undervisning om seksualitet bør starte tidligere og skje oftere. Vi mener at også barnehagen får løftet temaer om kropp, seksualitet og identitet. Vi mener det er nødvendig at det satses på kunnskap om kropp og seksualitet fra barnehagen av. Barn som har språk og trygghet om egen kropp kan lettere si ifra og lettere forstå andre.

For å sørge for mer kontinuitet vektla vi i vårt muntlige innspill viktigheten av at undervisere og skolehelsetjenesten får økt kunnskap og kompetanse slik at de kan bidra til bedre seksualitetsundervisning i flere trinn. Dersom elever skal få en trygg seksualitet med seg i bagasjen etter endt skolegang forutsetter det at pedagogisk personale er trygge til å møte situasjoner med skjellsord, krenkelser eller utforsking av seksualitet på gode måter, både i undervisningen og i friminuttet. Også i møte med foreldrene er det viktig at lærerne har denne kompetansen.

Denne kompetansen bør sikres gjennom kurs, etter- eller videreutdanning, mener vi.

 

Våre skriftlige og muntlige innspill både til helse- og sosialutvalget og til kultur- og utdanningsutvalget kan leses her.