Høring om å styrke rett til selvbestemt abort

Vi har deltatt i høring om å styrke retten til selvbestemt abort.

Stortinget

Sex og samfunn har gitt skriftlig og muntlig innspill til Representantforslag om å styrke retten til selvbestemt abort (Dokument 8:119 S (2021-2022)) fra Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sofie Høgestøl fra Venstre og inkluderer forslag om å:

  • utvide grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til 18. svangerskapsuke
  • sikre kvinner reell selvbestemmelse ved svangerskapsavbrudd gjennom utvidet tilgang til og styrket tilbud om kvalifisert støtte, rådgivning og oppfølging
  • sette ned et utvalg som skal utrede alternativer til dagens nemndordning ved svangerskapsbrudd etter uke 18
  • foreslå en lovendring der § 2a i lov om svangerskapsavbrudd oppheves og reglene om at svangerskapsavbrudd også gjelder for fosterantallsreduksjon, blir tydeliggjort

 

I vårt skriftlige innspill støttet vi representantenes forslag, men presiserte Sex og samfunns ståsted:

  • vi ønsker å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 22
  • vi mener det er den gravide som er best i stand til å ta beslutninger angående eget liv
  • vi mener nemndsystemet bør avskaffes
  • vi mener gravides rett til å bestemme over egen kropp også må gjelde i tilfeller ved fosterantallsreduksjon

 

I vårt muntlige innspill tok vi opp følgende:

  • helhetlig helsetilbud til kvinner: Sex og samfunn mener helsetilbudet til kvinner er for dårlig og tilbudet er i tillegg udemokratisk. Vi ønsker å etablere kommunale kvinnehelseteam, for å møte utfordringer kvinnehelse står overfor, og særlig gjelder dette helsetilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Et godt helsetilbud til kvinner vil være både forebyggende og helsefremmende, også i spørsmål rundt svangerskap og abort.
  • regjeringens abortutvalg: Sex og samfunn oppfordrer regjeringens abortutvalg til å se på forebyggende tiltak: Hvordan kan vi jobbe for å unngå uplanlagte svangerskap og aborter? Vi mener det er viktig å adressere føde- og barseltilbudet samt støtteordninger for de som velger å få barn. I tillegg mener vi at det viktigste abortforebyggende tiltaket er tilgang til prevensjon, og mener all prevensjon bør være gratis for alle kjønn.

 

Avdelingsleder for kommunikasjon og politikk Tore Holte Follestad, og fagpolitisk rådgiver Anneli Rønes deltok på høringen.