Innspill til Oslo kommunes helse- og sosialutvalg

Sex og samfunn har gitt innspill med forslag til budsjett til Oslo kommunes helse- og sosialutvalg i forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2022.

Vi kommenterte på følgende saker:

  1. Økt kunnskap til ansatte ved Oslos helsestasjoner for ungdom
  2. Implementering av Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025
  3. Distribusjon av gratis prevensjon til unge under 16 år

1. Økt kompetanse til ansatte ved Oslos helsestasjoner for ungdom
Høstens kartlegging viser at 76 personer fordelt på alle 15 bydelene ønsker å heve sin kompetanse ved å delta på HFU-skole. For å kvittere ut kravene til helsestasjon for ungdom er det behov for en ny faglig oppdatering for ansatte. Vi ber om at det legges til rette for at ansatte kan få denne faglige oppdateringen og vi trenger midler til en ny runde med HFU-skole.

2. Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025
Sex og samfunn ønsker en tydelig ansvarsfordeling og en økonomisk ramme som gjør det mulig å gjennomføre planen.

Vi mener forrige versjon av Oslo kommunes handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, Stolte Oslo, er et godt eksempel på en plan som både inkluderte konkret ansvarsfordeling og til en viss grad en økonomisk ramme. Vi ønsker at Plan for seksuell og reproduktiv helse skal være et politiske verktøy som brukes aktivt.

3. Distribusjon av gratis prevensjon til unge under 16 år
Tilbudet bør sikre at alle unge under 16 år som har behov for gratis prevensjon får det, uavhengig av tilbud og tjeneste.
Vi stiller oss undrende til hvorfor tilbud som skolehelsetjenesten, fastlegen og også Sex og samfunn, holdes utenfor denne ordningen.
Vi mener i tillegg at det burde kunne ses på en annen løsning enn å gi helsestasjon for ungdom direktemidler til innkjøp av prevensjon. Vi viser til tidligere løsning hvor pasienten hentet ut sin prevensjon kostnadsfritt, og apotekene fikk refundert beløpet fra kommunen. Det burde være mulig å ha samme tilbud i dag, slik at vi kan sikre at alle unge under 16 år får tilgang til gratis prevensjon.

Sex og samfunn har følgende budsjettforslag for 2022:
• Finansiering av HFU-skolen: estimert til kroner 600 000,-
• Øremerkede midler knyttet til ny Plan for seksuell og reproduktiv helse: estimert til kroner 5 000 000,-
• Verbalforslag: o Bydelsdirektørene blir bedt om å legge til rette for at ansatte ved byens 17 helsestasjoner for ungdom får mulighet til å gjennomføre HFU-skolen. o Bystyret ber byråden om å utrede muligheten for at gratis prevensjon til unge under 16 år blir gjort tilgjengelig også utenfor helsestasjon for ungdom.

 

Innspillet finner du her.