Representantforslag om styrkede abortrettigheter

Les vårt innspill til forslagene.

I sitt representantforslag (45 S (2019–2020)) fremmer Stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å utvide grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til å gjelde til og med 16. svangerskapsuke.
  2. Stortinget ber regjeringen gjøre det mulig for kvinner å ta en beslutning om fosterantallsreduksjon innenfor grensene for selvbestemt svangerskapsavbrudd.
  3. Stortinget ber regjeringen sikre at alle kvinner som gjennomgår en spontanabort, får tilbud om oppfølging fra psykolog eller jordmor.
  4. Stortinget ber regjeringen sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen selv ønsker det.
  5. Stortinget ber regjeringen utrede og etablere rådgivende team i hele landet med kvalifisert helsepersonell som støtter og veileder kvinnen og sikrer kvinnen reell selvbestemmelse, som erstatning for dagens nemndsystem ved svangerskapsavbrudd etter uke 12.

I tillegg til våre innspill til de fem forslagene, mener vi også det er viktig å jobbe forebyggende for å hindre uplanlagte svangerskap og aborter, og har derfor adressert fire områder vi mener i større grad bør inkluderes i det forebyggende arbeidet:

  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år
  • Styrking av helsestasjon for ungdom, blant annet bør tilbudet gjelde opp til 25 år
  • Bedre tilbud for aldersgruppen 25-30 år
  • Inkludering av partner i det forebyggende arbeidet

 

Hele vårt høringsinnspill kan leses her.