Høring om Folkehelsemeldinga

Vi har etterlyst mer fokus på seksuell helse i folkehelsearbeidet.

Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Meld. St. 15 (2022-2023) inneholder dessverre lite når det gjelder seksuell og reproduktiv helse. I vårt møte med Stortingets helse- og omsorgskomité fortalte vi hvorfor vi mener det er viktig å likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helse for å oppnå best mulig helhetlig helse for befolkningen.

Sex og samfunn mener at vi må ta utgangspunkt i at god seksuell folkehelse er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og at vi trenger mer kunnskap om seksuell helse for å ta gode valg for å leve gode liv.

I høringen presiserte vi følgende:

  • Arbeid med seksuell helse må ta utgangspunkt i positiv seksualitet
    • Sex og samfunn mener  Folkehelsemeldingen i altfor liten grad inkluderer helsefremmende tiltak for å bidra til god helse og økt livsmestring for alle.
  • Helsetilbud innen seksuell helse må omfatte et livsløpsperspektiv
    • Sex og samfunn mener helsetilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse må gjøres tilgjengelig for alle uavhengig av alder og bosted og vi savner et livsløpsperspektiv. Uavhengig av alder og livssituasjon må seksuell helse være et naturlig tema i møte med helsevesenet, og det er avgjørende at helsepersonellet tar opp seksuell helse med sine pasienter.
  • Det trengs økt kunnskap og kompetanse om seksuell helse
    • Sex og samfunn er glade for at Folkehelsemeldingen adresserer behovet for mer kunnskap, men vi skulle gjerne sett mer konkrete tiltak for å sikre at tjenesteytere får den kompetansen de trenger. Alle mennesker som i sitt arbeid møter mennesker må ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om seksuell helse.

 

Vårt skriftlige og muntlige innspill til Folkehelsemeldinga kan leses her.

 

Sex og samfunn støtter også innspill fra Nasjonalt SRHR-nettverk.