Årsmelding 2022

Vår årsmelding for 2022 er klar og her kan du lese mer om hva vi gjør, inkludert våre prosjekter og statistikk fra klinikken.

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi deler vårt arbeid inn i tre hovedområder: klinisk arbeid, undervisning og påvirkningsarbeid.

 

Klinisk arbeid

Sex og samfunn er Norges største klinikk for seksuell helse. Klinikken vår på Grünerløkka i Oslo er selve navet i vårt arbeid. Alle våre tjenester er gratis og tilgjengelig for alle opp til 25 år, og vi har i tillegg noen tjenester uten aldersgrense. I 2022 mottok vi i underkant av 32 000 henvendelser fordelt på poliklinikken og vår chat-tjeneste.

Totalt hadde vi 24 355 besøkende på klinikken i 2022. Av disse tok 12 797 selvtest og 11 558 møtte til timekonsultasjon. 74 % av de som besøkte oss i Oslo. Personer fra bydelene Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen var de som besøkte oss mest, mens personer fra bydelene Grorud og Stovner besøkte oss minst. I 2022 var 73 % av klinikkens brukere folkeregistrert som kvinner og 26 % som menn.

 

Prevensjon ved Sex og samfunn i 2022
Ved Sex og samfunn skrev vi ut nesten like mange resepter i 2022 som det siste året før pandemien; 2 205 resepter i 2022 mot 2 446 resepter i 2019. Tallene for p-piller og annen hormonell prevensjon stiger igjen og vi er tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, hvor over 40 % av reseptene var for langtidsvirkende prevensjon.

 

 

Vi satte inn 30 % flere spiraler i 2022 enn i 2021, og nesten like mange p-staver i 2022 sammenlignet med 2021.

Det ble satt inn 651 spiraler på Sex og samfunn i fjor. 30 % av disse var kobberspiraler, 48 % Mirena, 17 % Kyleena og 3 % Jaydess. Vi fjernet 244 spiraler i 2022, og av disse ble 52,5 % fjernet etter endt brukstid på 3, 5 eller 6 år. Av disse ville 60 % fortsette med spiral.

Det ble registrert innsetting av 505 p-staver i 2022. Det er registrert 696 fjerninger av p-stav, hvorav 54 % av disse var satt inn på andre steder enn ved Sex og samfunn. Det var 65 % som fjernet p-staven etter at tiden på 3 år var gått ut, og av disse var det 59 % som ønsket seg en ny p-stav.

 

Seksuelt overførbare infeksjoner ved Sex og samfunn i 2022
Totalt ble det tatt 36 034 tester for ulike seksuelt overførbare infeksjoner ved Sex og samfunn i 2022.  Dette inkluderer herpes, hiv, hepatitt B, syfilis, klamydia, mykoplasma og gonoré.

Det ble tatt 15 870 klamydiatest ved Sex og samfunn og det var 2 008 som testet positivt, som gir en prevalens på 12,6 %, som er rekord hos oss.

Det har også vært en kraftig økning i antall positive gonoréprøver, 67 personer fikk påvist gonoré på Sex og samfunn i 2022, 42 menn og 25 kvinner. 

 

Vår chat
Sex og samfunns chat-tjeneste betjente i 2022 totalt 7 486 samtaler. De hyppigste samtaleemnene var prevensjon og nødprevensjon (34 %) og seksuelt overførbare infeksjoner (23, 3 %), samt praktiske spørsmål om Sex og samfunn, spørsmål om ulike tema relatert til seksuell trivsel og nytelse (14 %) og spørsmål om smerter og/eller plager i underlivet (12,4 %).

Også fagpersoner tar kontakt med oss via vår chat, primært helsesykepleiere, jordmødre og leger. 2,1 % av de som tok kontakt med Sex og samfunns chat i 2022 var fagpersonell og det var primært prevensjon (82 %) som var tema for samtalene med fagpersonell.

 

 

Undervisning

Sex og samfunn er et kompetansesenter for hele landet og undervisning er et av de tre hovedområdene i vår virksomhet. Vi har lang erfaring med å holde kurs, foredrag og undervisning og jobber daglig for å formidle vår kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Les mer om våre kurs her. Vi tar også imot hospitanter fra hele landet, hvor målet er å vise hvordan vi jobber og dele erfaringer i arbeidet med seksuell og reproduktiv helse.

 

Digital HFU-skole
Den digitale HFU-skolen er et gratis, kompetansehevende tiltak for ansatte som jobber ved helse- stasjon for ungdom. Formålet med skolen er å styrke og forankre faglig fellesskap, gi oppdatert kunnskap og gi trygghet i yrkesutøvelsen. Skolen er et samarbeid mellom Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) NSF og Sex og samfunn.

I løpet av 2022 har 642 brukere registrert seg på kursplattformen sexogsamfunn.online. Av de registrerte har majoriteten yrkesbakgrunn som helsesykepleiere (78 %), mens 11 % av brukerne er jordmødre. Filmene hadde totalt 8 500 visninger, og videoen “Hvordan virker prevensjon?” er sett flest ganger, med totalt 482 visninger. Totalt har brukerne av den digitale HFU-skolen sett nesten 100 timer.

 

Seksualitetsundervisning
Sex og samfunn er på vegne av Utdanningsetaten i Oslo leverandør av obligatorisk seksualitetsundervisning til alle klasser på 9. trinn i kommunen. I løpet av kalenderåret 2022 underviste vi totalt 274 9. klasser i Oslo kommune, om lag 6 800 elever.

I 2022 utarbeidet vi en ressursguide for seksualitetsundervisning på ungdomstrinnet, basert på undervisningen vi selv holder. Ressursguiden inkluderer følgende tema: Seksualitet og sex, seksuell trivsel, kroppen, seksuell identitet, kjønn og identitet, grenser og samtykke, digital seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner. Ressursen er tilgjengelig her.

 

Metodebok for seksuell helse og eMetodebok.no
Sex og samfunn har helt siden oppstarten i 1971 hatt sin egen metodebok. Det som startet med en perm med prosedyrer til internt bruk, ble utgitt i bokform for første gang i 1998. Metodebok for seksuell helse er en håndbok i seksuell og reproduktiv helse, og brukes av helsepersonell både som læringsverktøy og som oppslagsverk.

I 2022 ble Metodeboken utgitt i 9. utgave. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjennomgått nye studier samt norske og utenlandske retningslinjer og større oppslagsverk. Nytt i denne utgaven er at kapittelet om menstruasjon, svangerskap og abort er utvidet og nå også omfatter blødningsforstyrrelser. Det er gjort store oppdateringer innen prevensjon og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, som er inkludert i den nye utgaven, og kapittelet om sexologi er også helt nytt.

eMetodebok.no er en gratis og elektronisk versjon av Metodebok for seksuell helse, og er et viktig supplement til boken. I 2022 hadde eMetodebok.no 140 000 unike brukere, som leste til sammen 395 000 sider. Brukerne var jevnt fordelt over hele landet.

 

Påvirkningsarbeid

Sex og samfunn jobber med å påvirke feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Det var på dette grunnlaget Sex og samfunn ble etablert i 1971 og siden den gang har vi jobbet både i praksis, gjennom klinisk virke, og med politisk påvirkningsarbeid. Vi ønsker å sette SRHR på dagsorden i samfunnsdebatten og dele vår kunnskap med politikere, beslutningstakere og i ulike mediekanaler.

I 2022 jobbet vi for tre politiske kjernesaker:

  • Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene
  • All prevensjon skal være gratis for alle
  • Alle skal få helhetlig og standardisert seksualitetsundervisning i et inkluderende og trygt skolemiljø

 

Rapporter om seksualitetsundervisning
I 2022 lanserte Sex og samfunn to rapporter om seksualitetsundervisningen i skolen, basert på undersøkelser gjennomført av Kantar på oppdrag av Sex og samfunn.

Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsene:

  • 7 av 10 elever ønsker mer seksualitetsundervisning, og de ønsker særlig å lære mer om følelser, skeiv seksualitet og seksuell debut. 80 % av elevene mener at seksualitetsundervisning er viktig for å få et godt forhold til egen kropp.
  • Kun 1 av 5 lærere mener kvaliteten på seksualitetsundervisningen er god nok og kun 12 % av lærerne mente de fikk relevant kunnskap om seksualitetsundervisning i sin utdannelse.

 

Politiske innspill
Sex og samfunn jobber aktivt for å løfte tema knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) på den politiske agendaen. God kompetanse og kunnskap innen feltet SRHR gjør oss til en relevant høringsinstans og vi opplever at våre innspill tas med videre i prosesser. Vårt politiske arbeid bidrar til at beslutningstakere og andre relevante aktører tar politiske og økonomiske valg basert på kvalitetssikret fagkunnskap. I 2022 ga Sex og samfunn 27 høringsinnspill.

 

Nasjonalt SRHR-nettverk
Sex og samfunn etablerte Nasjonalt SRHR-nettverk i 2016, for å samle aktører som jobber innenfor feltet og å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, geografi, etnisitet eller andre sosiale forhold eller faktorer. Sex og samfunn er koordinator for nettverket. Les mer om Nasjonalt SRHR-nettverk på www.srhr.no.

 

HFU-nettverk
Siden 2016 har Sex og samfunn opprettet flere nettverk for ansatte ved helsestasjon for ungdom. Vi har nå nettverk i følgende regioner i landet: Oslo, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

Formålet med HFU-nettverkene er å:

  • Bidra til at de ansatte, som ofte jobber alene ved HFU, får faglige og sosiale nettverk, som videre kan gjøre det enklere å etablere samarbeid.
  • Øke ansattes kompetanse slik at tjenesten oppfyller Nasjonal faglig retningslinje for helse- stasjon for ungdom.
  • Få informasjon om hvordan det er å jobbe på HFU, hvilke tilbud som finnes og hvilke utfordringer tjenesten og brukergruppen rundt i landet har.

 

 

Vil du vite mer? Les vår årsmelding her.