Innspill: Unge må få tilgang til p-stav og spiral

Vi har gitt innspill til forslag om ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Forslaget til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner inkluderer en utvidelse av helsesykepleieres og jordmødres forskrivningsrett på prevensjon til unge under 16 år, i tråd med Stortingsvedtaket ved behandlingen av Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn fra 2019, hvor følgende ble vedtatt:

Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.

I dag er det kun lege som kan skrive ut resept på prevensjon til unge under 16 år, og vi er derfor glad for at en utvidelse av forskrivningsretten nå diskuteres. Dessverre foreslås det å begrense forskrivningsretten til korttidsvirkende prevensjon, noe vi mener er uforståelig, og heller ikke i tråd med stortingsvedtaket. Langtidsvirkende prevensjon (p-stav og spiral) er langt sikrere og tryggere i bruk, og en utvidelse av forskrivningsretten må også inkludere disse prevensjonsmidlene. Dette må til for å sikre at også unge under 16 år får reell selvbestemt prevensjon.

Vi oppsummerer høringsinnspillet vårt på følgende måte:

Oppsummert mener vi det er uforståelig at departementet foreslår en begrensning på unges tilgang til prevensjon. Forslaget innebærer at de yngste brukerne i praksis hindres tilgang til den sikreste og tryggeste prevensjonen på markedet, og vi stiller derfor spørsmålstegn ved kunnskapsgrunnlaget for dette forslaget. Eventuell uplanlagt graviditet vil kunne oppleves spesielt vanskelig for de yngste, og vi mener derfor at alle tilgjengelige tiltak bør iverksettes for å sikre tilgang til prevensjonsmetodene som gir best beskyttelse mot uplanlagt graviditet. Vi stiller oss også svært undrende til at forslaget innebærer at de yngste brukerne av prevensjon vil utsettes for unødvendig risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerte- og karsykdommer og brystkreft. Vi har vansker med å se hvilken forskningsbasert kunnskap som ligger bak dette forslaget.

Hele innspillet vårt kan leses her.

Vi har også, sammen med Den norske jordmorforening, Jordmorforbundet NSF og Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, skrevet et innlegg om saken, publisert i Dagens Medisin.