Innspill til forslag for å motvirke kroppspress

Sex og samfunn møter ungdom hver dag på mange ulike arenaer. Vi vet at barn og unge opplever økende press knyttet til utseende, prestasjon og følelsen av å måtte passe inn i trange bokser for å føle seg vellykket. Det er svært viktig at vi bekjemper årsakene til at slikt press oppstår. 

Sex og samfunn støtter derfor innstramming av regelverket for kosmetiske inngrep, ved innføring av økte kompetansekrav, endring i aldersgrense og strengere markedsføringsregler. Vi mener at en 18 års-aldersgrense er helt nødvendig for å skåne barn og unge. Se forslaget som er på høring.

Sex og samfunn mener i tillegg at det er svært viktig å rette søkelyset mot forebyggende arbeid. For å bekjempe kroppspress er det nødvendig å gjøre en innsats på mange arenaer, slik som barnehager, skoler, i skolehelsetjenesten, ved helsestasjon for ungdom, samt gjennom involvering av foreldre.  Et svært viktig innsatsområde er god og helhetlig seksualitetsundervisning. Sex og samfunn mener seksualitetsundervisning bør starte tidligere og gis hyppigere enn i dag. Vi mener seksualitetsundervisning er viktig for å sikre god fysisk, psykisk og seksuell helse og velvære.

Samfunnet har det overordnede ansvaret for at usunne kroppsidealer får oppmerksomhet og at det blir slått ned på i omfang og i innflytelse. Vi mener det må gjøres en særskilt innsats på feltet. Vi foreslår at det utarbeides en handlingsplan mot kroppspress. På denne måten kan vi få en kartlegging av årsaker, hvordan det påvirker barn, unge og voksne i samfunnet og en samlet, tverrfaglig innsats mot kroppspress.  

Les innspillet i sin helet.

I tillegg har Nasjonalt SRHR-nettverk gitt et eget innspill til forslaget.