Helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

Vi har gitt innspill til nasjonal faglige retningslinjer.

Helsedirektoratet har sendt på høring et forslag til Nasjonal faglig retningslinjer for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens. Retningslinjen er utarbeidet for å bidra til:

 • pasientene møter et likeverdig og helhetlig helsetjenestetilbud
 • pasientene opplever bedre tilgjengelighet og lavere terskel for å ta kontakt med helsetjenesten
 • pasientene unngår unødig sykeliggjøring
 • pasientene får helsehjelp på laveste effektive tjenestenivå
 • pasientene opplever tjenestetilbudet som trygt
 • differensiert og desentralisert helsetilbud, involverer alle tjenestenivåer
 • bedre geografisk fordeling av tjenester og mindre variasjon i praksis
 • tverrfaglig tilnærming, brukerinvolvering
 • tjenestene har felles problem- og oppgaveforståelse

I vårt innspill til Helsedirektoratet skriver vi blant annet at pasientens beste må stå i fokus, og dette bør blant annet sikres ved:

 • at muligheten til reell brukermedvirkning må være til stede i alle ledd av tjenesten, slik at pasienten opplever seg både hørt og sett
 • at helsepersonell som møter pasienten har god kompetanse på feltet, og møter pasienten på en trygg, inkluderende og ikke-dømmende måte
 • tilgjengelige tilbud, slik at pasienten på enklest mulig måte kan møte helsepersonell med kompetanse på feltet, uavhengig av hvor i landet pasienten bor
 • økt sexologisk kompetanse ved tilbudene, slik at pasienten møter faglig kvalifisert helsepersonell med god erfaring i å møte mennesker med utfordringer knyttet til seksualitet eller kjønn

Hele vårt innspill kan leses her.