Rundebordsmøte om vold og overgrep

Vi har gitt innspill til barne- og likestillingsministerens arbeid med Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Høsten 2016 ga Sex og samfunn både skriftlig og muntlig innspill i arbeidet med Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Tirsdag 11. juni inviterte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til et rundebordsmøte for å kartlegge arbeidet gjort til nå og diskutere tiltak til videre innsats.

 

Under kan du lese vårt innspill til statsråden:

Forebyggende arbeid

I Opptrappingsplanens del om forebyggende arbeid vurderes det som utfordrende å komme inn tidlig nok og i tillegg å nå flere enn vi gjør i dag.

Sex og samfunn mener at seksualitetsundervisningen må styrkes. Barnehage og skole er gode arenaer for forebygging av vold og overgrep, og dette er arenaer som skal fremme god helse, trivsel og inkludering.

Vi ønsker en helhetlig seksualitetsundervisning, som starter tidligere og gis hyppigere enn i dag. Det er viktig for barn og unge å lære om kroppen, å lære seg ord for å snakke om kropp og følelser, og å lære om grenser og grensetting, for å kunne si fra, hvis det trengs.

Ved å snakke om temaer som kropp, grenser, relasjoner og identitet allerede i barnehagen styrkes barns begrepsapparat og eierskap til egen kropp. Dette kan være positive verktøy for å avverge eller rapportere om overgrep. Vi vil gjerne tipse om et prøveprosjekt med seksualitetsundervisning med barn og unge i Sortland kommune. Her har barna blant annet fått relevant kunnskap, språk og begreper, samt at undervisningen har skapt trygghet og gode holdninger.

 

Kompetanse hos mennesker som jobber med barn og unge

Barnehage, skole, skolehelsetjenesten og helsestasjoner er i en unik posisjon da de har god kontakt med barn og unge, og de har ofte innblikk i unges fysiske og psykiske helsetilstand. Dette er arenaer hvor denne aldersgruppen kan nås best.

Sex og samfunn mener det er avgjørende at alle som jobber med barn og unge innehar kompetanse om vold og overgrep, inkludert tegn på utsatthet og utøvelse og hvordan snakke om dette. I tillegg til barnehage, skole og helsevesenet, må dette også gjelde for barnevern, politi, og asylmottak.

Vi etterlyser derfor ressurser og kompetanse i hjelpeapparatet til å spørre om vold og overgrep, og videre vite hva som skal gjøres i møte med noen som har vært utsatt for eller som har begått overgrep.

Sex og samfunn vil også presisere at tiltak må rettes både mot de som kan utsettes for eller har blitt utsatt for overgrep, men også de som kan begå eller har begått overgrep.