Undersøkelser

Bedre seksualitetsundervisning er en viktig sak for Sex og samfunn, og noe vi også jobber for gjennom vårt påvirkningsarbeid, enten det er i mediene eller politisk. I 2016 og 2017 fikk vi Kantar TNS til å gjennomføre to kartlegginger av seksualitetsundervisningen i norsk skole, en blant elever og en blant lærere. Disse undersøkelsene har både vi og andre aktører brukt aktivt i argumentasjon for å øke kunnskap og kompetanse hos undervisere, og for å vise at de unge faktisk ønsker at det satses på seksualitetsundervisning:

 

Sex og samfunn mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, seksualitet og seksuell helse. Vi mener at undervisning om seksualitet må starte allerede i barnehagen og fortsette helt frem til og med videregående skole, undervisningen må være relevant og den må gis av undervisere med god kunnskap og kompetanse på feltet. Sex og samfunn mener at på lang sikt må alle som underviser om seksualitet ha god kunnskap om temaet og de må ha kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning. I tillegg må allerede utdannede undervisere få kurs og lignende for å styrke sin kunnskap og kompetanse på feltet. Både dagens og morgendagens elever må få bedre seksualitetsundervisning.

Klinikk og tilbud