Høring i helse- og omsorgskomiteen

Vi har deltatt på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

I våre innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 har vi valgt å vektlegge følgende:

 

Kapittel 2790 Andre helsetiltak Post 70 Bidrag
Regjeringen foreslår å inkludere unge under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon og har satt av 7 millioner kroner til dette i 2023. Sex og samfunn har i mange år jobbet for å sikre gratis prevensjon til unge under 16 år og vi er veldig glade for at det nå foreslås å fjerne den nedre aldersgrensen for tilgang til prevensjon. Vi mener at å inkludere de under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon vil bidra til:

  • Færre uønskede graviditeter
  • Økt bruk av selvbestemt prevensjon
  • Økt kontakt med helsevesenet
  • Bedre seksuell helse

Sex og samfunn mener at en oppheving av den nedre aldersgrense for tilgang til prevensjon er veldig viktig, men vi ser at helsepersonell som møter unge under 16 år trenger økt kompetanse for at de skal føle trygghet i jobben. Da helsesykepleiere og jordmødre fra 1. januar i år fikk utvidet forskrivningsrett ble det utviklet en veileder for å bistå helsepersonell som nå fikk utvidet ansvar. Vi har i løpet av året fått mange henvendelser fra helsepersonell som føler seg usikre når de skal skrive ut prevensjon til unge under 16 år. Vi etterlyser derfor kompetansehevende tiltak for å sikre at helsepersonell som skal skrive ut prevensjon til de yngste opplever en trygghet i jobben de skal gjøre.

 

Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 60 Forebyggende helsetjenester
Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud som alle kommuner i Norge skal tilby. Likevel vet vi at dette ikke er tilfelle: Sex og samfunns undersøkelse publisert i 2021 viser at 1 av 5 kommuner ikke hadde en egen helsestasjon for ungdom. Vi håper komiteen ser viktigheten av å sørge for kommuner oppfyller krav og anbefalinger i Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, slik at alle unge har et likeverdig tilbud, uavhengig av bosted.

 

Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 21 Spesielle driftsutgifter
Sex og samfunn mener det er viktig at digitale tjenester til barn og unge inkluderer tjenester med chat-funksjon, slik at de kan få raskt svar og samtidig ha mulighet for oppfølgings-/oppklaringsspørsmål. I tillegg bør gode hjelpetjenester kunne vise til lokale fysiske tilbud hvor barn og unge kan henvende seg for å få hjelp. Digitale tjenester bør heller ikke erstatte fysiske tjenester.

 

Kap. 762 Primærhelsetjeneste: Post 73 Seksuell helse
Snakk om det! Strategi for seksuell helse forlenges og det varsles at ny strategi vil legges frem i 2023. Vi merker oss at det ikke er satt av midler til utarbeidelse av en ny strategi for seksuell helse, et arbeid som er svært viktig for et målrettet og helhetlig arbeid videre.

 

Våre innspill kan leses i sin helhet her.